آگهی مناقصه 93/3

بسمه تعالی

آگهی مناقصه 93/3

شرکت ارتباطات کوه نوردرنظرداردتامین ارتباط حداقل 721 سایت BTSروستائی به وسیله  ایستگاههای Remotماهوارهای با سایت مرکزی خود واقع در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام کرج را براساس اسناد مناقصه به شرکتهای SAP واجد شرایط واگذار نماید.

*-زمان فروش اسناد: ازتاریخ نشر آگهی تاساعت 15روزچهار شنبه مورخ93/10/24میباشد.

*-بهای فروش اسناد:مبلغ پانصد هزارریال میباشدکه خریداران اسناد میتوانندبه حساب127794503 شرکت ارتباطات کوه نورنزد بانک ملت شعبه میدان فاطمی واریزو اصل فیش راجهت دریافت اسنادمناقصه ارائه نمایند.

*-مکان فروش اسناد :سید خندان-ابتدای خیابان سهروردی شمالی-خ برازنده-نبش خ سروش پلاک 72 طبقه اول واحد پشتیبانی میباشد.

*-سپرده شرکت درمناقصه:ضمانتنامه معتبربانکی و قابل تمدیدبنام شرکت ارتباطات کوه نور به مبلغ پانصد میلیون ریال.

*-آخرین مهلت تحویل اسناد: تاساعت15روزدوشنبه مورخ 93/11/6میباشد.

*-بازگشائی پاکات : ساعت 10صبح روزسه شنبه  مورخ 93/11/7درمحل دفتر مرکزی شرکت میباشد.

*-خریداران اسناد ضمن مراجعه به سایتwww.kntelecom.irمیتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتربا تلفن 62-88171761تماس حاصل نمایند

  

  ثبت نام در خبرنامه نورتل

  شما هم به جمع مشترکین ما بپیوندید!

  ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین نوشته های نورتل به رایگان برای شما ارسال شود...

  پس از عضویت، برای شما یک ایمیل ارسال می شود که حاوی لینک فعال سازی در خبرنامه می باشد.

  عکس های روز