سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 100 میلیون ریال بوده و درمجمع عمومی فوق العاده مورخ 90/02/15 سرمایه ازمبلغ 35 میلیون ریال به 12.285 میلیون ریال منقسم به 12.285.000 سهم با نام یک میلیون ریالی از محل مطالبات سهامداران افزایش یافته و در تاریخ 90/4/7 دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. آخرین ترکیب سهامداران به شرح ذیل میباشد :

رديف

نام سهامداران

تعداد سهام

درصد سهم

1

شرکت گروه فن آوا

6.237.250

50/7713

2

شرکت تعاونی پیام تک فاوا

6.019.650

49

3

بنیاد تعاون نور

26.600

0/2165

4

رحیم بنامولائی

430

0/0035

5

هادی جوهری

350

0/0028

6

مهدی صفری

350

0/0028

7

شرکت فن آوا موج

350

0/0028

8

شرکت ارتباطات فن آوا

10

0/0001

9

شرکت داده پردازی فن آوا

10

0/0001

جمع

12.285.000

100%ثبت نام در خبرنامه نورتل

شما هم به جمع مشترکین ما بپیوندید!

ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین نوشته های نورتل به رایگان برای شما ارسال شود...

پس از عضویت، برای شما یک ایمیل ارسال می شود که حاوی لینک فعال سازی در خبرنامه می باشد.

عکس های روز